Här kan det byggas 80 nya lägenheter

Illustration: Wingårdhs, Södertälje kommun.

Här vill fastighetsägaren bygga ett flerbostadshus som gränsar till Birkavägen och villabebyggelse, detta enligt ett tidigare förslag som skickats in till Södertälje kommun.

Intentionen är att slå ihop tre fastigheter i området, Haren 9, 12 och 16, vid Grusåsen/Brunnsäng till en gemensam fastighet.

Om detta blir verklighet kommer det att bidra med cirka 80 nya lägenheter och syftar till att omvandla de tre mindre fastigheterna som omfattar en-två bostadshus till ett område med flerbostadshus.

Birkavägen. Bild: Google Maps

Enligt planförslaget är målet med detaljplanen att möjliggöra bostäder i centrum med ett kollektivnära läge som nyttjar den befintlig infrastrukturen.

Förslaget går även i linje med kommunens översiktsplan, “Framtid Södertälje” som antogs av ett kommunfullmäktige 2013, där man vill förtäta Södertäljes centrala delar.

Här har fastighetsägaren även planerat för restaurang, café eller butiksverksamhet i entréplan, men enligt ansökan kan det vid behov ändras för att omvandla lokalerna till bostäder istället.

Flygbild över planområdet. Bild: Södertälje kommun
Birkavägen. Bild: Google Maps
Korsningen Birkavägen/Algatan. Bild: Södertälje kommun
Sektion genom planområdet i öst-västlig riktning. Bild: SBK, Södertälje kommun
Fastighetskarta med avgränsning över detaljplaneområde. Bild: SBK, Södertälje kommun
Planskiss från Wingårdhs. Bild: SBK, Södertälje kommun
Lokaliseringskarta. Bild: SBK, Södertälje kommun