Slussholmen ska omvandlas till en mer attraktiv och tillgänglig plats

Foto: Alex Ataseven.

I flera insändare har det riktats kritik mot att kullen på Slussholmen ska tas bort.

Planarbetet med att omvandla Slussholmen till en mer attraktiv och tillgänglig plats för medborgare och besökare är i full gång.

Planerna är att platsen ska få en mer sammanhängande, grön parkyta för fler att vistas på, med nära koppling till Marens vatten. Idag går Slussvägen rakt igenom Slussholmen och delar ytan mitt i. Istället ska vägen dras längre österut, vilket ger möjligheten att skapa en större park intill inre Maren.

För att göra detta måste kullen tas bort, vilket avtalades med Sjöfartsverket när de påbörjade arbetet med Slussholmen 2015.

Det finns dessutom nackdelar med kullen, då den blockerar sikten över parken mot Maren och Slussen. Kullens höjd gör det också svårt att komma dit med rullstol, rullator eller för den som har svårt att gå.

“Det stämmer inte att kullen är den enda plats där man kan se slussningen på nära håll i framtiden”

Det stämmer inte att kullen är den enda plats där man kan se slussningen på nära håll i framtiden, eller att den andra sidan blir förbyggd av Sjöfartsverkets nya byggnader.

När kullen tas bort kan man betrakta slussningen från längre håll, samt från utsiktsplattformen på östra sidan av kanalen. Sjöfartsverkets bygger endast två nya mindre byggnader på denna sida. 

“Kulturmiljön är en viktig förutsättning och utgångspunkt i arbetet med detaljplanen”

Kulturmiljön är en viktig förutsättning och utgångspunkt i arbetet med detaljplanen och en tät dialog hålls med kommunens stadsantikvarie och andra experter inom kulturmiljö. Stenmuren vid släntfoten kommer att utredas. Kättingarna och granitpollarna är tänkta att bevaras.

Arbetet med Stenvalvsbron är redan igång. Platser för kafé/restaurang, samt ytor för sittplatser och picknickbord kommer att finnas i den nya planen för Slussholmen. Förslaget att ha en pulkabacke på kullen är dock inte säkert ur ett barnperspektiv, då platsen för detta behöver vara fri från trafik.

2014 genomfördes en medborgardialog kring Slussholmen, där många tog upp barnperspektivet, kulturmiljö och önskemål om restaurangverksamhet. Arbetet med den nya detaljplanen utgår från de önskemålen.

När detaljplanen för Slussholmen går ut på samråd kommer visionen för Slussholmen att presenteras, och då finns möjlighet för allmänheten att tycka till om förslaget. 

Andreas Klingström.

Samhällsbyggnadsdirektör, Södertälje kommun

Läs även: Rädda kullen på Slussholmen