Kanalstaden vid Sydpoolen – 450 nya bostäder planeras

Söderläge för nya planerade Kanalstaden. Bild/Illustration: BAU/Södertälje kommun.

2014 presenterade Södertälje kommun förslaget Kanaltorget mellan Sydpoolen och Saltsjöbronsom skulle tillföra 450 nya bostäder. Men 2016 satte Länsstyrelsen sig emot fastigheten Sporren, vid Sydpoolen, och hade invändningar gällande strandskyddet och buller.

Södertälje kommun tog nya omtag och nu är plananarbetet i vilande i väntan på tecknande av avtal med ny exploatör som kliver in i projektet.

Bild/Illustration: BAU/Södertälje kommun.

Enligt kommunen kommer det nya förslaget vid Kanaltorget innehålla cirka 450 bostäder som tidigare förslag och planens syfte är att möjliggöra ett bostadsområde med 8 vånings punkthus mot kanalen och två bulleravskärmande lamellhus i upp till 10 våningar längs Viksängsleden.

“De största ändringarna jämfört med tidigare förslaget är att den befintliga vägen i ravinen uppgraderas till en lokalgata, Tältparken ska behållas intakt, bebyggelsen placeras högre upp i terrängen och längre bort från kanalen, huvuddelen av parkeringen sker på parkeringsdäck närmast Viksängsleden eller i källarvåning under husen.”, skriver Södertälje kommun.

I det nya bostadsområdet planeras mindre verksamhetslokaler för exempelvis för café, mindre matvarubutik, parkområde med allmän lekplats och småskalig odlingsmöjlighet ska tillgodoses inom planområdet.

“Det ska finnas möjligheter till rekreation samt goda kopplingar till gång- och cykelvägen som löper längs kanalen och kommande Kanalstråket.”, skriver kommunen.

Foto/Illustration: BAU/Södertälje kommun.

Det nya förslaget väntas skickas på granskningen under tredje kvartalet 2022 då ny aktör kliver in efter omfattande ändringar från tidigare planförslag.

Enligt kommunen beräknas antagande ske under första kvartalet 2023.

Knalstaden vid mellan Sydpoolen och Saltsjöbron. Bild: Södertälje kommun.
Knalstaden. Bild: Södertälje kommun.