Byggärende i Pershagen upphävt efter klagomål från boende

Foto: Creative Commons.

Stadsbyggnadsnämnden i Södertälje kommun beviljade, den 14 april 2020, bygglov för nybyggnad av två stycken flerbostadshus, fem våningar höga, vid båtvarvet i Pershagen. Ett beslut som boende överklagat och fått rätt.

Klagande menar att ritningsunderlaget har vissa brister, att det bland annat är en våning mer än vad detaljplanen beskriver. Efter att personen inte fick gehör hos kommunen överklagades beslutet till Länsstyrelsen som, efter flera turer, ger klagande rätt.

Den 19 augusti 2020 överklagades kommunens beslut till Länsstyrelsen som avvisade personens överklagan. Han ansågs då inte ha talerätt, rätten att föra talan inför domstol i en rättslig angelägenhet, men även det beslutet överklagades som avvisades av Länsstyrelsen. Den ansågs inkomma för sent.

Pershagen. Foto: Kartor.

Personen vände sig då till mark- och miljödomstolen, MMD, och begärde bland annat inhibition, att beslutet skulle avvaktas och inte verkställas. MMD avslog begäran om inhibition, men gav honom rätt mot Länsstyrelsen om att överklagandet kommit in i rätt tid.

Klagande från Pershagen har bland annat anfört att ritningsunderlaget som redovisar hans tomt inte överensstämmer med de verkliga förhållandena.

Det planerade flervåningshuset ska enligt beskrivning vara fem våningar högt, något som klagande menar att det är en våning mer än vad som medges i detaljplanen.

Nu bedömer Länsstyrelsen att åtgärden strider mot detaljplanen beträffande våningsantal och beslutar att upphäva Stadsbyggnadsnämndens beslut i Södertälje.