Kommunfullmäktige i Nykvarn vinner i mark och miljödomstolen

Ärendet har legat hos Mark- och miljööverdomstolen fram till september i år.

Överdomstolen lät då meddela att den inte kommer att pröva överklagandet av Mark- och miljödomstolen tidigare avgörande kring kommunens detaljplan för Baffeln 2 och 11 m.fl.

Bild/Foto: Nykvarns kommun.

Under den överklagandeperiod på kommunens detaljplan, som pågick under två veckor mellan årsskiftet 2020–2021, inkom tre stycken överklaganden. Ett överklagande avvisades, då den ena överklagande inte hade någon rätt att överklaga.

De andra två överklaganden avslogs, eftersom kommunen inte ansågs bryta mot någon rättsregel samt inte verkat utanför sitt handlingsutrymme enligt domstolen avgörande.

Bild/Foto: Nykvarns kommun.

Detta ledde alltså till det överklagande som Mark- och miljööverdomstolen nu gett besked om. Mark och miljödomstolens avgörande står fast och detaljplanen har därmed vunnit laga kraft.

Bygget väntas leda till ett ”förtätat” Nykvarn, skriver Nykvarn Kommun i detaljplanen. Det ska byggas bostäder som är anpassade utefter olika målgruppers behov.

Det kommer även att vara uteplatser i olika form på samtliga boende, så som takterrasser, balkonger samt terrasser i markplan, skriver kommunen under avsnittet bebyggelseförslag i detaljplanen

Bild/Foto: Nykvarns kommun.

Tanken är att ett mer sammankopplat Nykvarn, där de centrala delarna är förtätade, ska leda till en positiv utveckling av regionens kommunaltrafik samt kommersiella och offentliga service. Detaljplanen hänvisar till en regional utvecklingsplan från 2010, med motiveringen att även andra ställningstagande gjorts med samma slutsats, att Nykvarn har stor potential för utveckling.

Det är dock mycket arbete som behöver utföras och det kommer att dröja till det att boende i området blir mer sammankopplade till de mer centrala delarna av den regionala stadsdelen. Dels ska det utföras schaktningsarbete för att jämna ut terrängen, då marken är för ojämn i dagsläget och dels det ske en del avverkning av träd, innan själva bebyggelsen kan påbörjas.

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft står det detaljplanen, vilket den nu alltså gjort.

Bild/Foto: Nykvarns kommun.