Här är Telge Fastigheter och Södertälje kommuns nya planer för Igelsta Gård

Igelsta Gård. Bild: Södertälje kommun

Telgenytt skrev tidigare om kommunens översiktsplan ”Framtid Södertälje” som antogs 2013, där det bland annat nämns att Östertälje är en given knutpunkt i framtiden.

Nu planerar Södertälje en ny förskola i intill Vretensvägen. I området finns i dag två förskolor, men den nya förskolan är tänkt att byggas ut etappvis för att ersätta de två befintliga förskolorna samt utöka verksamheten från 160 barn till cirka 260 barn. I planen framgår också att en av förskolan kan komma att bevaras.

Området som ligger vid Vretensvägen i Östertälje och ä̈r cirka 40 000 m2 stort och omfattar fastigheten Tygeln 2 som ägs av Telge Fastigheter och del av fastigheten Östertälje som kommunen äger.

Fornlämningar
Enligt planbeskrivningen finns en obekräftad fornlämning i parken vid Igelsta gård som inte kommer att bebyggas.
Här vill kommunen säkerställa, bevara och upprusta Iglesta gård trädgård och parkanläggning som är förenligt med översiktsplanen Framtid Södertälje 2013-2030

Infart till Igelsta Gård.Bild: Södertälje kommun

I översiktsplanen pekas Östertälje som tidigare nämnt ”en given knutpunkt i framtiden”. Kollektivtrafikläget motiverar en hög exploatering och en mer självklar koppling till vattnet, står det i planbeskrivningen.

Bild: Södertälje kommun