Här vill kommunen bygga 17 våningar och 250 bostäder

Bild: Visionsskiss ritad av Strategisk Arkitektur, Södertälje Kommun

I översiktsplanen ”Framtid Södertälje” som antogs 2013, nämns det att Östertälje är en given knutpunkt i framtiden.

Södertälje kommun och Samhällsbyggnadskontoret har nu tagit fram ett planförslag för att omvandla fastigheten Floretten 1 och en del av Östertälje 61:2 och tillföra 250 nya bostäder i en vacker miljö.
I en varierande byggnadshöjd, upp till 17 våningar, ska de nya bostäderna tillföra området en ökad variation av både upplåtelseformer och bostadstyper och på så sätt bidra till en god social sammanhållning. I detaljplanen medför även att delar av strandskyddet kommer behöva upphävas.

Kommunen skriver att man har som långsiktigt mål att Östertälje ska vävas ihop bättre med stadskärnan och bli en tydligare del av staden. För att möjliggöra en mer sammanhängande stad är bland annat utveckling av Viksängen, strandpromenaden utmed kanalen och utveckling längs Grödingevägen viktig som ska leda till att fler människor rör sig i området.

Bild: Visionsskiss ritad av Strategisk Arkitektur, Södertälje Kommun

Motorvägen, järnvägen och kanalen utgör barriärer som separerar planområdet från stadskärnan. Östertälje anses ha goda förutsättningar att förstärka sina stadskvaliteter och utvecklas till en större tyngdpunkt, skriver samhällsbyggnadskontoret

Utbyggnadsstrategin beskriver hur kommunen ska nå bostadsmålet om byggnation av 20 000
bostäder fram till 2036. I utbyggnadsstrategin pekas Viksängen ut som ett verksamhetsområde nära Östertälje station som kan öka utbyggnadspotentialen i Östertälje

Flygbild över området. Bild: Södertälje kommun