Hotell Skogshöjd väntas byggas om till 450 nya bostäder!

Bild/ Illustration: Balder & Södertälje kommun

Stadsbyggnadsnämnden i Södertälje kommun har nu beslutat om att lämna positivt planbesked för fastigheten Yxan 8. Detaljplanen beräknas vara antagen 2024 som tidigast.

2023 förvandlas Hotell Scandic Skogshöjd till en byggarbetsplats, där fastighetsbolaget Balder slår ner spaden och ersätter dagens hotell med ca 450 bostäder i form av flerbostadshus i 5 –10 våningar samt en förskola.

Det var den 12 mars som fastighetsbolaget Balder Projektutveckling AB inkom med ansök om planbesked med syftet att ersätta dagens hotell. Den 20 maj meddelande Södertälje kommun och samhällsbyggnadskontoret att kontoret ställer sig positiv till utvecklingen av platsen.

Illustration: Balder/Södertälje kommun

Ny bebyggelse ska utformas med hänsyn till närområdets kulturhistoriska kvaliteter, siktlinjer och stadsbild som helhet. Bottenytor ska utformas med fokus på öppenhet i gestaltning och upplevelse. Fastigheten ligger inom primärt bebyggelseläge med gångavstånd till spårbunden trafik, centrum, parker, verksamheter och service. Det är både hållbart och resurseffektivt att koncentrera ny bebyggelse i centrala och kollektivtrafiknära lägen för att undvika ett ökat bilberonde och utbyggnad av infrastruktur, meddelar kommunen.

Stadsbyggnadsnämnden anser att fastigheten med det centrala läget har goda möjligheter att omvandlas till en mer levande och attraktiv stadsmiljö som knyts ihop med stadskärnan. Lokaler för butiker, restauranger och service i gatuplan bör möjliggöras i kommande detaljplan. Utvecklingen av platsen bär på utredningsbehov som behöver beaktas i det fortsatta planarbetet, som exempelvis trafik/infrastruktur, kulturmiljön/stadsbilden och dagvattenhanteringen i området.

Området har en blandning av högkvalitativa miljöer från sen 1800-tal till 1950-tal. Befintliga byggnader i nuvarande hotellkomplex har inga särskilda kulturhistoriska värden, skriver Stadsbyggnadsnämnden.

Det kommande planarbete ska innehålla fördjupade utredningar och analyser som visar förutsättningarna för långsiktig hållbar stadsutveckling i stadsdelen. Detaljplanen beräknas vara antagen 2024 som tidigast enligt kommens utredning.

Populära Skogshöjd SPA försvinner i samband med Balder och Södertälje kommuns planer.